Tietosuojaseloste

Tilipalvelu Anne Hakala Ky asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Tässä selosteessa kerrotaan tietosuojalainsäädännön edellyttämät tiedot henkilörekisteristä.

Rekisterinpitäjänä Tilipalvelu Anne Hakala Ky. Henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lakiin perustuen. Henkilötietoja saatetaan luovuttaa myös perintäyhtiöille saamisten perimiseksi. Tietoja ei luovuteta ulkomaille.

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Tilipalvelu Anne Hakala Ky
Vähänkyröntie 202, 66500 Vähäkyrö
Puh. 0400 498322

info@tilipalveluhakala.fi tai anne.hakala@nic.fi

Y-tunnus 2706191-1

Tietosuojasioista vastaava

Anne Hakala 0400 498322

Rekisterin nimi

Tilipalvelu Anne Hakala Ky:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Rekisteriin tallennetaan Tilipalvelu Anne Hakala Ky:n asiakkaiden ja heidän yhteyshenkilöidensä tietoja. Henkilötietoja käsitellään tarkoituksissa, jotka liittyvät asiakassuhteen hoitamiseen, hallinnointiin ja kehittämiseen, palvelujen ja tuotteiden tarjoamiseen.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on rekisterinpitäjän ja asiakkaan välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto.

Rekisterinpitäjä käsittelee tietoja itse.

Käsiteltävät henkilötiedot

Tallennettavia tietoja henkilöistä:

Nimi, henkilötunnus, yhteystiedot. Yrityksen Y-tunnus. Henkilön asema yrityksessä tai yhteisössä. Tilitoimiston asiakkaan tunnistamiseen ja toiminnan arviointiin liittyvät tiedot sen mukaisesti kuin edellytetään laissa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä (laki 444/2017 eli ns. rahanpesulaki).

Henkilötietojen säilytysaika

Asiakasrekisterissä henkilötietoja säilytetään kunnes rekisteröidyn ja asiakkaan välinen asiakkuussuhde on päättynyt toimeksiantosopimuksen päättymiseen. Laskutusperusteena käytettävät tiedot säilytetään kirjanpitolainsäädännön edellyttämän ajan.

Kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista

Asiakasrekisteriin on pääsy vain yrittäjällä Anne Hakalalla itsellään.

Rekisteröidyn oikeudet

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan henkilörekistereihimme rekisteröidyllä on erityisiä oikeuksia.

  1. Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.

  1. Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista

Rekisteröidyllä on oikeus saada oikaistua häntä koskeva tieto. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

  1. Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Siltä osin kuin rekisteröity on itse toimittanut asiakasrekisteriin tietoja, joita käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen tai toimeksiannon nojalla, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

  1. Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

  1. Muut oikeudet

Mikäli henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä meille.

Muut tilitoimistossa käsiteltävät henkilötiedot

Yllä oleva seloste koskee tilitoimiston omaa asiakasrekisteriä ja sinne tallennettuja henkilötietoja.

Asiakkaan kanssa tehdyn toimeksiantosopimuksen perusteella tilitoimisto käsittelee henkilötietoja myös asiakkaansa puolesta ja asiakkaan lukuun. Tällaiset tiedot eivät ole tilitoimiston asiakasrekisterissä vaan asiakkaan lukuun pidettävissä tiedostoissa. Niiden tietojen osalta rekisterinpitäjänä on tilitoimiston asiakas ja tilitoimisto on tietojen käsittelijä.